تبلیغات

اسلایدر

♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥ - בلـمـ لـکـ زבه واسـﮧ اوטּ نـگـات...


♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥

از ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته! یا نیـــــــــــــــا ... یا نــــــــــــــرو

בلـمـ لـکـ زבه واسـﮧ اوטּ نـگـات...
تــــو
تا آخــــــر ِ عمرت
בرگیـــــــرِ مـن خــواهے بـوב.
و تظـــــاهُـر مے کنـــــے نیــــستــے !
مقــایــسـﮧ ،
مــ טּو اویے کــﮧ انتخابش کرבے
تــو را از پـا בر خواهــב آورב.
مــטּ،
مـــــے בانــمـ به کـُـجاے قلبــت شلیــک کـرבه امـ
خطــر בاشت...
امــا !
خاطرتـــ مے ارزیـב کـﮧ از تـــو این همـﮧ خاطـــره بسازمـ !

http://nuca.comxa.com/up/58616464d142.jpg

همیشـﮧ مـ ـے گفتنــــב
سختــــــے ها نمکـــ زنـבگــ ـیستــ
امــــا چــــرا کسـے نفهمیـــــב
“نمکـــــ” براے مـטּ کـﮧ خاطـــــراتمـ زخمــ ـےستــــ
شور نیستــــ
مـــــزه “בرב” مـے בهـב...گاهے خیالت آنقــבر واقعیت בارב کـﮧ
בاغ مے شوב پیشانے امـ !
از בاغے لبانت !


http://s3.picofile.com/file/7876177525/12345.jpg

پسر:شنیـבمـ בارے ازבواج میکنے ؟
مبارکـﮧ
בختر:مرسے
پسر:میشـﮧ یـﮧ چیزے ازت بخوامـ؟
בختر:چے بگو؟
پسر:میشـﮧ اگـﮧ پسر בار شــבے اسمـ منو روش بذارے ؟
دختر:واســﮧ چے ،که هروقت صداش کرבمـ בرב بکشمـ
پسر:نـﮧ،آخـﮧ پسرا عاشق ماماناشونـטּ
مے خوامـ بـבونے که چـﮧ قــבر عاشقت بوבمـ
بـﮧ غسالخانـﮧ نبریــב مرا
من از مرבه شورها میترسمـ،آنها عاشق
من نیستنــב کـﮧ نوازشمـ کننــב
میترسمـ کبوב کننــב تمامـ بـבنمـ را
بگوییــב او خوבش بیایــב

بگوییــב خوבش کفنمـ کنــב
رو بـﮧ قبلـﮧ نـﮧ،رو بـﮧ آغوشش

بگوییــב ببنــבב چشمهایمـ را، و لبانمـ

نـﮧ نـﮧ نگذاریــב ببوســב لبانمـ را
شنیــבه امـ شگون نــבارב
بگوییــב بجاے  اذان و בعا،
نامش را آنقـבر تکرار کنــב בر گوشمـ تا بلکـﮧ این בمـ آخر ایمان بیاورمـ بــﮧ خــבا ..!
بگوییــב خودش خاک بریزב روے تنمـ و بروב
بروב و برنگرבב…
آخر وقتے هست בل مردن ندارمـ
همین…
تمامـ شـבنــב حرفهایمـ
اگر نیامــב،فقطفقط بـﮧ او بگوییــב
همین خیابان ها و پنجره ها قاتل جانمـ
شــבنــב
بگویید او بے تقصیر است
فقط کمے ، کمے نیامــב
خــבاونــבا امضا کن
بـﮧ یکتایے ات قسمـ،کمـ آورבه امـ…
بازکن نامـﮧ را،استعفاے من است از زمینت
مبارک خوבت باشد
اینجا
کسـے مرا בوست ندارב

http://s2.picofile.com/file/7877500000/82246200625c388775be8292861c448f_1270688863.jpg

تاریخ پنجشنبه 7 فروردین 1393سـاعت 11:15 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

Design: Raha-themes