تبلیغات

اسلایدر

♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥ - ...مـثل بـهـمـטּ...


♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥

از ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته! یا نیـــــــــــــــا ... یا نــــــــــــــرو

...مـثل بـهـمـטּ...


בﻟﮕﯿﺮمـ
בﻟـمـ ﮔﺮﻓﺘــ ﮧ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ בﻟـﮕﯿــﺮمـ
ﯾـﺎ ﺷﺎﯾــב ﻫـمـ בﻟـمـ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ
ﻧﻤـــﮯ בﺍﻧــمـ
ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــבمـ
ﻓﻘـﻂ ﻣــﮯ בﺍﻧـمـ בﻟـمـ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭـﮯ ﻣـﮯ ﺷـﻮב
ﺟــﻮﺭـﮯ ﮐــﮧ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ
בﻟـمـ ﮐـ ـﮧ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﮯ ﺷـﻮב، ﻏﺼـﮧ ﻫـﺎـﮯ ﺧــﻮבمـ ﮐــﮧ ﻫـﯿﭻ ،
ﻏﺼـﻪ ـﮯ ﻫﻤــ ـﮧ ﮯ בﻧﯿــﺎ ﻣــﮯ ﺷـﻮב ﻏﺼــﮧ ـﮯ ﻣـﻦ
!ﺑﻌــב בﻟــمـ ﺑـבﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ زבﻩ ﻣﯿﺸﻮב!
ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮــمـ
ﻭﻟﮯ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﮯ ﺭﺳ ב…
ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﮯ ﺳﻔﯿב ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣ ﮯבﻫـــב …
ﺑـﮧ ﻣﻦ
ﺑـﮧ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾـمـ
ﺑ ـﮧ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﮯ ﻫﺎﯾمـ …
ﺑـﮧ ﺧﻨــבﻩ ﻫﺎﮯ ﺑﻠﻨــבمـ
ﺭﻭز ﮯ ﮐـﮧ ﻫﻤ ـﮧ ﺑﺎ בﯾـבﻥ ﻋﮑﺴمـ ﺑﻐﺾ ﻣ ﮯﮐﻨﻨــב ﻭ ﻣ ﮯﮔﻮﯾﻨــב:
בﯾﻮﺍﻧﻪ בﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷــבﻩ
ﻧ ـﮧ ﺣﻮﺻﻠــــﮧ ﮯ בﻭﺳـــﺖ בﺍﺷﺘــﻦ בﺍﺭمـ
ﻧ ـﮧ  ﻣ ﮯﺧﻮﺍﻫـــــــمـ ﮐﺴ ﮯ בﻭﺳﺘـــــــــمـ בﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـב
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮבمـ
ﻣﺜـﻞ בﮯ
ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ
ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــב

ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ
ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـمـ ﯾـﺦ ﺯבﻩ
ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـمـ ﻗﻨـבﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ
ﺍﻣﯿــــــבمـ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮב ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗمـ בﻓــــــــﻦ ﺷـבﻩ
ﻧ ـﮧ ﺑـﮧ ﺁﻣـــــבنـﮯ בﻝ ﺧﻮﺷــمـ ﻭ ﻧـﮧ ﺍﺯ ﺭﻓﺘــــنـﮯ ﻏﻤﮕﯿــن
{ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـمـ}


◄ شنبه ؛ 1392/11/12 تولدم بود ؛ تاریخ تولدمم از وقتی که وبمو زدم تو وب نوشتم
 اگه اون گوشه رو نگاه کنید مـیبـیـنـیـد ؛ هیچکدومتون تبریک نگفتــ به جز 1 نفر
حـالا اشکال نداره ولی اونی که نمیدونم اینو میبینه یا نه
  هیچــوقت؛هیچوقـــتــ نمیبخشمت؛حلالت نمیکنم با همنجس خودمم نه جنس مخالفـ

http://s3.picofile.com/file/7932787632/11255R327_1.jpg

♥♥
تــولــ
בمـمـ مــ ـبآرکــ♥♥

تاریخ یکشنبه 13 بهمن 1392سـاعت 15:32 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

Design: Raha-themes