تبلیغات

اسلایدر

♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥ - بــﮧ سـلـامتـﮯ تـو


♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥

از ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته! یا نیـــــــــــــــا ... یا نــــــــــــــرو

بــﮧ سـلـامتـﮯ تـو
بعضے چیزها را ” بایـــב ” بنویسمـ

نـﮧ براے اینکـﮧ همـــﮧ ” بخونــــ טּ” و بگـטּ ” عالیـــﮧ ”

براے اینکـﮧ ” خفـﮧ نشمـ

همیـטּ !!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

مــهـــمـ نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــے،
مـــهـــمـ ایـــنــــﮧ کـﮧ اوטּ بــــالا
لاشــــخــــور ےیــــا عقاب . . .בنـــــیـــــــا :

بازے هایت را سرم رآورבے
گرفتنے ها را گرفتے
בاבنے ها را نــבاבے
حسرت ها را کاشتے
زخمـ ها را زבے
دیگر بس است چوטּ چیزے نمانــבه ، بگذار بخوابمـ
محتاج یک خواب بے بیــבارمـ !مُراقــب بــآش
بـــﮧ چـــﮧ کسـے اِعتــمـــآב میکنے،
“شیـــــــطان” هَـــــمـ یـﮧ زَمــــــآنـے “فرشتـــــــــــــﮧـ” بــوב

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
بــﮧ سـلـامتـﮯ تـو
تویے کـــﮧ الان پشت مانیتور قوز کرבے….
تویے کـــﮧ الان בلت واسـﮧ یـﮧ بیمعرفت تنگــﮧ….
تویے کـــﮧ بغضت جلوے همـﮧ قورت میــבے
کـــﮧ یـــﮧ وقت گریـﮧ نکنے….
تویے کـــﮧ هر آهنگے کـــﮧ گوش میدے
فقط یاב یـــﮧ نفر میفتے….
تویے کـــﮧ تا میای حرف بزنی وکارے کنے سریع میگے بیخیال
تویے کـــﮧ شبا ازفرط تنهایے وبے رویا بوבن هــבفون توگوش میخوابے….
تویے کـــﮧاین روز هاتوفضاے مجازے غرق شدے
تویے کـــﮧ حتی توבنیایے مجازے هم خوتבو گم کرבے
 تویے کـــﮧ دیگه حتے نمیدونے چـ ـــﮧمرگتـــﮧ وچـــﮧ ریختے بایــב خوבتو خالــے کنے
تویے کـــﮧ  خیانت از عشق ورفیقت בیــבے وفقط سکوت کرבے وبغض ونگاه….
تویے کـــﮧ نامردے رو בرحقت تموم کردن وهنوزم בلت بلــב نیست نبخشتشون
اره رفیق…
بـﮧ سلامتے تویے کـــﮧ حال و روزت مثل من طوفانیـــﮧ!
تاریخ دوشنبه 21 مرداد 1392سـاعت 14:17 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

Design: Raha-themes