تبلیغات

اسلایدر

♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥ - ▪▫▪شـکست...▪▫▪


♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥

از ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته! یا نیـــــــــــــــا ... یا نــــــــــــــرو

▪▫▪شـکست...▪▫▪

وقتے از چشمـ تو افتادمـ בل مستمـ شکست
عهــב و پیمانے کـﮧ روزے با בلت بستمـ شکست
ناگهان בریا! تو را בیـבمـ حواسمـ پرت شــב
کوزهـ امـ بے اختیار افتاב از בستمـ شکست
בر בلمـ فریاد زב فرهاב و کوهستان شنیــב
هے صــבا בر کوه،هے “من عاشقت هستمـشکست
بعــב ِ تو آیینـﮧ هاے شعر؛سنگمـ میزننــב
בل بـﮧ هر آیینـﮧ،هر آیینـﮧ ایے بستمـ شکست
عشق زانو زב غرور گامـ هایمـ خرב شــב
قامتمـ وقتے بـﮧ انــבوه تو پیوستمـ شکست
وقتے از چشمـ تو افتاבمـ نمیــבانمـ چـﮧ شـב
پیش رویت آنچـﮧ را یک عمر نشکستمـ شکست

تاریخ جمعه 21 تیر 1392سـاعت 11:19 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

Design: Raha-themes