تبلیغات

اسلایدر

♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥ - בوستتـ ـ בآرمــ פֿـآص تـَریـטּ مـُפֿـآطب פֿــآص בُכּـیـــ آ !


♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥

از ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته! یا نیـــــــــــــــا ... یا نــــــــــــــرو

בوستتـ ـ בآرمــ פֿـآص تـَریـטּ مـُפֿـآطب פֿــآص בُכּـیـــ آ !
   بـآ تمـآҐمـבآב رכּـگـے هـآے בכּـیـآ


بـه هـر زبـآכּـ ڪـﮧ بــבآنے یـآ כּـבآنے !

פֿـآلے از هـر تشبیـﮧ و استعـآرـﮧ و ایهـآҐ

تـ ـכּـهـآ یڪــ جملــﮧ برآیـتـ ـ פֿـوآهـҐ כּـوشتـ ـ :


בوستتـ ـ בآرمــ פֿـآص تـَریـטּ مـُפֿـآطب פֿــآص בُכּـیـــ آ !

****************
مـَـرا بــآ פֿـیالتـــ تَنهــــا نـَگــذار

פֿـیالتـــ اصــلا بـﮧ تـــــو نرفـتـﮧـ اَســـتــ

مهــــــرباלּ نیستــ .. !

آزارم مےבهـــــב

בلم פֿـوבتـــ را مےخواهـــــَב ...

راه کـِـﮧ میـروے

عَقــَـب میـمــانَــمـ

نـَه بـَـرای اینـکـِـﮧ نـَخواهَـم با تــُـــو هـَـم قــَـدم باشَـم

میـخواهـم پا جاے پاهایـَـت بگــُـذارَـمـ

میـخواهـَـم مـُـراقبـَـت باشَمـ

میـخواهـَــم رد پایـَـت را هیچ خیابانـے در آغوش نکـِـشـَــد

تـــُــو فــَـقـَـط بـَــراے مـَـنے..برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنیدچـﮧ ڪَسـے مـے گویـَב בورے ســَـرבے مـے آورב ؟


وَقتـے ڪـﮧ هَنــوز بـا یـاבَت ،


بَنـב بَنـב وجــوבَم گـَـرم مـے شوَב .


چـہ مــے בانــے از בل ِ تـنـ گمـ!

گـاهــــے بـہ פֿــבاونـב التـمـاس

مــے ڪنـمـ  فـــقـط פֿــوابـتـــــ را بـبـیـنـمـ

مـــے فهمــــے ؟!!!

פֿــوابـتـــــــــ را

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


פֿבآیــآ...!


בرگلـפּیـَمـ


اَبــْـرـه ڪوچَڪے سـتـْ


ڪـﮧפֿـیـآلـٍ بـآریـﬤטּ نَـבارَﬤ...


مـیـشَـפּב مَـرـآ بَغَـلـ ڪُنْے...؟؟تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392سـاعت 19:30 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

Design: Raha-themes