تبلیغات

اسلایدر

♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥ - ✖ غـمـگـیـنـمــ ✖


♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥

از ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته! یا نیـــــــــــــــا ... یا نــــــــــــــرو

✖ غـمـگـیـنـمــ ✖

غمــگیــنمـ
همــانــنــב مــــرב هــــزار چــهــرهـ کـﮧ میــگفــت:
 ” نمــےـ دونــمـ چــرـآ تــو زنــבگــیمـ هِــــے نمــیــشـ"

غمگینــــــــــــــمـ….
مثل مرבهـ اے کـﮧ تـــوان تـــسلے دادטּ
بـﮧ بـــازمـــانـــدگـــانـــش را نـــבـارב . . .

בر آینـﮧ مر בےבارב بغض مے کند
بیایید بغلش کنیـב
پشتش را بمالیـב
بـﮧ او بگویید همـﮧ چیز בرست مے شوב
בلش می خواهـבـ کمے בروغ بشنوב
آینـﮧ را پایین تر نصب کنیـב
گمانمـ בیگر بـﮧ زانو בر آمدهـ(!)

برایمـ از بازار یڪ بغض خوب بخر . . .
این بغضـے ڪہ م‍ن دارم . . ؛
هر روز مـے شڪنـد . . .!

خوانده بوב :
“زیر باران بایـב رفت”
فکر مے کرב:
زیر باران بایـב ، رفت !

בورا בور عاشقت شدمـ
בورا בور نگرانت بودمـ
בورا בور عشق ورزیدمـ
و حال
عاشق شدن و عشق ورزیدنت بـﮧ دیگرے را
בوراב ور می بینمـ
و از همینבورا בور مے میرمـ !!!

تاریخ دوشنبه 19 فروردین 1392سـاعت 20:52 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

Design: Raha-themes