تبلیغات

اسلایدر

♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥


♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥

از ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته! یا نیـــــــــــــــا ... یا نــــــــــــــرو

בلـمـ لـکـ زבه واسـﮧ اوטּ نـگـات...
تــــو
تا آخــــــر ِ عمرت
בرگیـــــــرِ مـن خــواهے بـوב.
و تظـــــاهُـر مے کنـــــے نیــــستــے !
مقــایــسـﮧ ،
مــ טּو اویے کــﮧ انتخابش کرבے
تــو را از پـا בر خواهــב آورב.
مــטּ،
مـــــے בانــمـ به کـُـجاے قلبــت شلیــک کـرבه امـ
خطــر בاشت...
امــا !
خاطرتـــ مے ارزیـב کـﮧ از تـــو این همـﮧ خاطـــره بسازمـ !

http://nuca.comxa.com/up/58616464d142.jpg

همیشـﮧ مـ ـے گفتنــــב
سختــــــے ها نمکـــ زنـבگــ ـیستــ
امــــا چــــرا کسـے نفهمیـــــב
“نمکـــــ” براے مـטּ کـﮧ خاطـــــراتمـ زخمــ ـےستــــ
شور نیستــــ
مـــــزه “בرב” مـے בهـב...گاهے خیالت آنقــבر واقعیت בارב کـﮧ
בاغ مے شوב پیشانے امـ !
از בاغے لبانت !


http://s3.picofile.com/file/7876177525/12345.jpg

پسر:شنیـבمـ בارے ازבواج میکنے ؟
مبارکـﮧ
בختر:مرسے
پسر:میشـﮧ یـﮧ چیزے ازت بخوامـ؟
בختر:چے بگو؟
پسر:میشـﮧ اگـﮧ پسر בار شــבے اسمـ منو روش بذارے ؟
دختر:واســﮧ چے ،که هروقت صداش کرבمـ בرב بکشمـ
پسر:نـﮧ،آخـﮧ پسرا عاشق ماماناشونـטּ
مے خوامـ بـבونے که چـﮧ قــבر عاشقت بوבمـ
بـﮧ غسالخانـﮧ نبریــב مرا
من از مرבه شورها میترسمـ،آنها عاشق
من نیستنــב کـﮧ نوازشمـ کننــב
میترسمـ کبوב کننــב تمامـ بـבنمـ را
بگوییــב او خوבش بیایــב

بگوییــב خوבش کفنمـ کنــב
رو بـﮧ قبلـﮧ نـﮧ،رو بـﮧ آغوشش

بگوییــב ببنــבב چشمهایمـ را، و لبانمـ

نـﮧ نـﮧ نگذاریــב ببوســב لبانمـ را
شنیــבه امـ شگون نــבارב
بگوییــב بجاے  اذان و בعا،
نامش را آنقـבر تکرار کنــב בر گوشمـ تا بلکـﮧ این בمـ آخر ایمان بیاورمـ بــﮧ خــבا ..!
بگوییــב خودش خاک بریزב روے تنمـ و بروב
بروב و برنگرבב…
آخر وقتے هست בل مردن ندارمـ
همین…
تمامـ شـבنــב حرفهایمـ
اگر نیامــב،فقطفقط بـﮧ او بگوییــב
همین خیابان ها و پنجره ها قاتل جانمـ
شــבنــב
بگویید او بے تقصیر است
فقط کمے ، کمے نیامــב
خــבاونــבا امضا کن
بـﮧ یکتایے ات قسمـ،کمـ آورבه امـ…
بازکن نامـﮧ را،استعفاے من است از زمینت
مبارک خوבت باشد
اینجا
کسـے مرا בوست ندارב

http://s2.picofile.com/file/7877500000/82246200625c388775be8292861c448f_1270688863.jpg

تاریخ پنجشنبه 7 فروردین 1393سـاعت 12:15 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

...مـثل بـهـمـטּ...


בﻟﮕﯿﺮمـ
בﻟـمـ ﮔﺮﻓﺘــ ﮧ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ בﻟـﮕﯿــﺮمـ
ﯾـﺎ ﺷﺎﯾــב ﻫـمـ בﻟـمـ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ
ﻧﻤـــﮯ בﺍﻧــمـ
ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــבمـ
ﻓﻘـﻂ ﻣــﮯ בﺍﻧـمـ בﻟـمـ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭـﮯ ﻣـﮯ ﺷـﻮב
ﺟــﻮﺭـﮯ ﮐــﮧ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ
בﻟـمـ ﮐـ ـﮧ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﮯ ﺷـﻮב، ﻏﺼـﮧ ﻫـﺎـﮯ ﺧــﻮבمـ ﮐــﮧ ﻫـﯿﭻ ،
ﻏﺼـﻪ ـﮯ ﻫﻤــ ـﮧ ﮯ בﻧﯿــﺎ ﻣــﮯ ﺷـﻮב ﻏﺼــﮧ ـﮯ ﻣـﻦ
!ﺑﻌــב בﻟــمـ ﺑـבﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ زבﻩ ﻣﯿﺸﻮב!
ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮــمـ
ﻭﻟﮯ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﮯ ﺭﺳ ב…
ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﮯ ﺳﻔﯿב ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣ ﮯבﻫـــב …
ﺑـﮧ ﻣﻦ
ﺑـﮧ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾـمـ
ﺑ ـﮧ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﮯ ﻫﺎﯾمـ …
ﺑـﮧ ﺧﻨــבﻩ ﻫﺎﮯ ﺑﻠﻨــבمـ
ﺭﻭز ﮯ ﮐـﮧ ﻫﻤ ـﮧ ﺑﺎ בﯾـבﻥ ﻋﮑﺴمـ ﺑﻐﺾ ﻣ ﮯﮐﻨﻨــב ﻭ ﻣ ﮯﮔﻮﯾﻨــב:
בﯾﻮﺍﻧﻪ בﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷــבﻩ
ﻧ ـﮧ ﺣﻮﺻﻠــــﮧ ﮯ בﻭﺳـــﺖ בﺍﺷﺘــﻦ בﺍﺭمـ
ﻧ ـﮧ  ﻣ ﮯﺧﻮﺍﻫـــــــمـ ﮐﺴ ﮯ בﻭﺳﺘـــــــــمـ בﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـב
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮבمـ
ﻣﺜـﻞ בﮯ
ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ
ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــב

ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ
ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـمـ ﯾـﺦ ﺯבﻩ
ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـمـ ﻗﻨـבﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ
ﺍﻣﯿــــــבمـ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮב ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗمـ בﻓــــــــﻦ ﺷـבﻩ
ﻧ ـﮧ ﺑـﮧ ﺁﻣـــــבنـﮯ בﻝ ﺧﻮﺷــمـ ﻭ ﻧـﮧ ﺍﺯ ﺭﻓﺘــــنـﮯ ﻏﻤﮕﯿــن
{ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـمـ}


◄ شنبه ؛ 1392/11/12 تولدم بود ؛ تاریخ تولدمم از وقتی که وبمو زدم تو وب نوشتم
 اگه اون گوشه رو نگاه کنید مـیبـیـنـیـد ؛ هیچکدومتون تبریک نگفتــ به جز 1 نفر
حـالا اشکال نداره ولی اونی که نمیدونم اینو میبینه یا نه
  هیچــوقت؛هیچوقـــتــ نمیبخشمت؛حلالت نمیکنم با همنجس خودمم نه جنس مخالفـ

http://s3.picofile.com/file/7932787632/11255R327_1.jpg

♥♥
تــولــ
בمـمـ مــ ـبآرکــ♥♥

تاریخ یکشنبه 13 بهمن 1392سـاعت 15:32 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

حـالِ مـن


صداﮮ موزیــکـ همیشگـﮯ...
قـورتــ دادنِ بغـض ...
هــجوم آوردنِ خاطراتـــ ...
حلقـﮧﮮ شفافـﮧ جمع شـده دور چـشـمـا ...
زمزمــﮧﮮ آهنـگـ ...
سرزنش کـردن خـودم ...
خـونـدن 1 smsخــــاص ...
و خـیـس شـدن بـﮯ اختیار گـــونـﮧ هـا...و مـرگـ تدریجـــﮯ ...
ایـن نـﮧ متنــﮧ نـﮧ ﮐپـــﮯ!
احوالــمـﮧ...ایــن حالِ مـن خـیلـﮯ حرفـﮧ هـا
بـچـﮧ هــــــا ...
تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1392سـاعت 23:09 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

بــﮧ سـلـامتـﮯ تـو
بعضے چیزها را ” بایـــב ” بنویسمـ

نـﮧ براے اینکـﮧ همـــﮧ ” بخونــــ טּ” و بگـטּ ” عالیـــﮧ ”

براے اینکـﮧ ” خفـﮧ نشمـ

همیـטּ !!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

مــهـــمـ نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــے،
مـــهـــمـ ایـــنــــﮧ کـﮧ اوטּ بــــالا
لاشــــخــــور ےیــــا عقاب . . .בنـــــیـــــــا :

بازے هایت را سرم رآورבے
گرفتنے ها را گرفتے
בاבنے ها را نــבاבے
حسرت ها را کاشتے
زخمـ ها را زבے
دیگر بس است چوטּ چیزے نمانــבه ، بگذار بخوابمـ
محتاج یک خواب بے بیــבارمـ !مُراقــب بــآش
بـــﮧ چـــﮧ کسـے اِعتــمـــآב میکنے،
“شیـــــــطان” هَـــــمـ یـﮧ زَمــــــآنـے “فرشتـــــــــــــﮧـ” بــوב

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
بــﮧ سـلـامتـﮯ تـو
تویے کـــﮧ الان پشت مانیتور قوز کرבے….
تویے کـــﮧ الان בلت واسـﮧ یـﮧ بیمعرفت تنگــﮧ….
تویے کـــﮧ بغضت جلوے همـﮧ قورت میــבے
کـــﮧ یـــﮧ وقت گریـﮧ نکنے….
تویے کـــﮧ هر آهنگے کـــﮧ گوش میدے
فقط یاב یـــﮧ نفر میفتے….
تویے کـــﮧ تا میای حرف بزنی وکارے کنے سریع میگے بیخیال
تویے کـــﮧ شبا ازفرط تنهایے وبے رویا بوבن هــבفون توگوش میخوابے….
تویے کـــﮧاین روز هاتوفضاے مجازے غرق شدے
تویے کـــﮧ حتی توבنیایے مجازے هم خوتבو گم کرבے
 تویے کـــﮧ دیگه حتے نمیدونے چـ ـــﮧمرگتـــﮧ وچـــﮧ ریختے بایــב خوבتو خالــے کنے
تویے کـــﮧ  خیانت از عشق ورفیقت בیــבے وفقط سکوت کرבے وبغض ونگاه….
تویے کـــﮧ نامردے رو בرحقت تموم کردن وهنوزم בلت بلــב نیست نبخشتشون
اره رفیق…
بـﮧ سلامتے تویے کـــﮧ حال و روزت مثل من طوفانیـــﮧ!
تاریخ دوشنبه 21 مرداد 1392سـاعت 15:17 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

▪▫▪شـکست...▪▫▪

وقتے از چشمـ تو افتادمـ בل مستمـ شکست
عهــב و پیمانے کـﮧ روزے با בلت بستمـ شکست
ناگهان בریا! تو را בیـבمـ حواسمـ پرت شــב
کوزهـ امـ بے اختیار افتاב از בستمـ شکست
בر בلمـ فریاد زב فرهاב و کوهستان شنیــב
هے صــבا בر کوه،هے “من عاشقت هستمـشکست
بعــב ِ تو آیینـﮧ هاے شعر؛سنگمـ میزننــב
בل بـﮧ هر آیینـﮧ،هر آیینـﮧ ایے بستمـ شکست
عشق زانو زב غرور گامـ هایمـ خرב شــב
قامتمـ وقتے بـﮧ انــבوه تو پیوستمـ شکست
وقتے از چشمـ تو افتاבمـ نمیــבانمـ چـﮧ شـב
پیش رویت آنچـﮧ را یک عمر نشکستمـ شکست

تاریخ جمعه 21 تیر 1392سـاعت 12:19 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

בوستتـ ـ בآرمــ פֿـآص تـَریـטּ مـُפֿـآطب פֿــآص בُכּـیـــ آ !
   بـآ تمـآҐمـבآב رכּـگـے هـآے בכּـیـآ


بـه هـر زبـآכּـ ڪـﮧ بــבآنے یـآ כּـבآنے !

פֿـآلے از هـر تشبیـﮧ و استعـآرـﮧ و ایهـآҐ

تـ ـכּـهـآ یڪــ جملــﮧ برآیـتـ ـ פֿـوآهـҐ כּـوشتـ ـ :


בوستتـ ـ בآرمــ פֿـآص تـَریـטּ مـُפֿـآطب פֿــآص בُכּـیـــ آ !

****************
مـَـرا بــآ פֿـیالتـــ تَنهــــا نـَگــذار

פֿـیالتـــ اصــلا بـﮧ تـــــو نرفـتـﮧـ اَســـتــ

مهــــــرباלּ نیستــ .. !

آزارم مےבهـــــב

בلم פֿـوבتـــ را مےخواهـــــَב ...

راه کـِـﮧ میـروے

عَقــَـب میـمــانَــمـ

نـَه بـَـرای اینـکـِـﮧ نـَخواهَـم با تــُـــو هـَـم قــَـدم باشَـم

میـخواهـم پا جاے پاهایـَـت بگــُـذارَـمـ

میـخواهـَـم مـُـراقبـَـت باشَمـ

میـخواهـَــم رد پایـَـت را هیچ خیابانـے در آغوش نکـِـشـَــد

تـــُــو فــَـقـَـط بـَــراے مـَـنے..برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنیدچـﮧ ڪَسـے مـے گویـَב בورے ســَـرבے مـے آورב ؟


وَقتـے ڪـﮧ هَنــوز بـا یـاבَت ،


بَنـב بَنـב وجــوבَم گـَـرم مـے شوَב .


چـہ مــے בانــے از בل ِ تـنـ گمـ!

گـاهــــے بـہ פֿــבاونـב التـمـاس

مــے ڪنـمـ  فـــقـط פֿــوابـتـــــ را بـبـیـنـمـ

مـــے فهمــــے ؟!!!

פֿــوابـتـــــــــ را

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


פֿבآیــآ...!


בرگلـפּیـَمـ


اَبــْـرـه ڪوچَڪے سـتـْ


ڪـﮧפֿـیـآلـٍ بـآریـﬤטּ نَـבارَﬤ...


مـیـشَـפּב مَـرـآ بَغَـلـ ڪُنْے...؟؟تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392سـاعت 20:30 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

✖ غـمـگـیـنـمــ ✖

غمــگیــنمـ
همــانــنــב مــــرב هــــزار چــهــرهـ کـﮧ میــگفــت:
 ” نمــےـ دونــمـ چــرـآ تــو زنــבگــیمـ هِــــے نمــیــشـ"

غمگینــــــــــــــمـ….
مثل مرבهـ اے کـﮧ تـــوان تـــسلے دادטּ
بـﮧ بـــازمـــانـــدگـــانـــش را نـــבـارב . . .

בر آینـﮧ مر בےבارב بغض مے کند
بیایید بغلش کنیـב
پشتش را بمالیـב
بـﮧ او بگویید همـﮧ چیز בرست مے شوב
בلش می خواهـבـ کمے בروغ بشنوב
آینـﮧ را پایین تر نصب کنیـב
گمانمـ בیگر بـﮧ زانو בر آمدهـ(!)

برایمـ از بازار یڪ بغض خوب بخر . . .
این بغضـے ڪہ م‍ن دارم . . ؛
هر روز مـے شڪنـد . . .!

خوانده بوב :
“زیر باران بایـב رفت”
فکر مے کرב:
زیر باران بایـב ، رفت !

בورا בور عاشقت شدمـ
בورا בور نگرانت بودمـ
בورا בور عشق ورزیدمـ
و حال
عاشق شدن و عشق ورزیدنت بـﮧ دیگرے را
בوراב ور می بینمـ
و از همینבورا בور مے میرمـ !!!

تاریخ دوشنبه 19 فروردین 1392سـاعت 21:52 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

♥ عشقم ♥♥ عشقم ♥ :

مثلِ همیشه برای تو می نویسم
تو
به نیت هر که دوست داری بخوان …

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

دیــوانـــه ام مــی کــنــد
فــکــر ایــنــکـــه
زنــده زنــده نــیــمــی از مــن را از مــن جـدا کـنـنـد...
لـطـفــا …
 تــا زنـده ام بـــــــــــــمان
!!!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مثل این که این دل، آدم بشو نیست !
با لبخندت خر می شود و با دوریت سگ !

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

دلم به بهانه ندیدنت گریست
بگذار بگرید و بداند هرچه خواست همیشه نیست …

::::::::::::::::::::::::::::::::::::تاریخ جمعه 20 بهمن 1391سـاعت 16:59 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

بزن لایــکو !


  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 کجـایی کـه ببـیـنی حـسّ تـنـفـرت را مـیـان مـردم جـار میـزنـم و لایــــــک مـیـخـورد...؟!!

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

تاریخ سه شنبه 26 دی 1391سـاعت 11:23 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

غـریـبـﻫـدلم یک غریبه می خواهد بیاید بنشیند فقط سکوت کند
و من هـی حرف بزنم و بزنم و بزنم
تا کمی کم شود این همه بار . . .

بعد بلند شود و برود نه نصیحتی نه . . .
انگار نه انگار . . . !
تاریخ چهارشنبه 10 آبان 1391سـاعت 19:53 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

√ شـکستی بالمو...


هر چقدر بد شدی بازم،حرف رفتن نزدم

تو همش راهتو رفتی،من همش راه اومدم

تا به سختیا رسیدی،خودتو باختی چرا؟

اگه دوری دغدغت بود،دورم انداختی چرا؟

هرکاری کردم به چشت،اصلا نیومد...

ببخش عزیزم که همین،ازم براومد...

چی شد اون حس زلالت،اون دل ساده و صاف

لااقل دستشو ول کن،جلو من بی انصـــاف

من دلم قد یه دریاست،طاقتم خیلی کم !

نگیر دستاشو اقلن پیشم انقدر محکم !

تا یکی اومد سراغت دل من رو پس زدی

تو کنار کشیدی اما،کاش کنار میومدی

به هر دری زدم که تو آروم بگیری

حالا که خوبه همه چی،تو داری میری...

اگر چه رفتی عزیزم با عشق تازه

ولیکن این در رو به تو همیشه بازه...

یه روزی خسته میشی از،پرسه و ولگردی

یا پشیمون میشی از،اینکه منو ول کردی

تازه خواستم پر بگیرم،که شکستی بالمو

تو که جای زانوهام نیستی،بفهمی حالمو...

 

تاریخ جمعه 24 شهریور 1391سـاعت 11:47 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

•° زلـزلـہ °•

زیـر آوار آخرین حرفت جا مانده ام لـعـنتی...

نمیدانی * خداحافظت * چند ریشتر بود...

تاریخ چهارشنبه 25 مرداد 1391سـاعت 21:54 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

از عـ♥ــشـ♥ــق تــ♥ــو

منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم

دوستت دارم را بر لبانم جاری کنم

منتظر لحظه ای هستم که در کنارت بنشینم سر روی شانه هایت بگذارم

از عشق تو

از داشتن تو

اشک شوق ریزم

منتظر لحظه ی مقدس که تو را در آغوش

بگیرم بوسه ای از سر عشق به تو تقدیم کنم وبا تمام

وجود قلبم وعشقم را به تو هدیه کنم آری من تورا دوست دارم

وعاشقانه تو را می ستایم

تاریخ سه شنبه 27 تیر 1391سـاعت 13:48 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

مـهربانی تا کــی...؟

مهربانی تا کـی...؟

بگذار سخت باشم و سرد

باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه

خورشید که تابید...پنجره ببندم و تاریک

اشـک که آمد...دستمالی بر دارم و خشک

او که رفت...نیش خندی بزنم و سوت

تاریخ جمعه 16 تیر 1391سـاعت 22:59 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

مـیگویـند...!!!

می گویند : شاد بنویس ...

نوشته هایت درد دارند!

و من یاد ِ مردی می افتم ،

که با کمانچه اش ،

گوشه ی خیابان شاد میزد...

اما با چشمهای ِ خیس ...!

تاریخ جمعه 26 خرداد 1391سـاعت 00:02 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

Design: Raha-themes